Pilot waterberging onder trambaan

Het voorkomen van wateroverlast in dicht bebouwd gebied vraagt om slimme oplossingen en anders omgaan met regenwater. Een van deze oplossingen in Amsterdam is het combineren van functies, zoals het bergen van regenwater onder de trambaan. De tram is een bekend gezicht in het straatbeeld van Amsterdam. Gezien er onder de trambaan weinig kabels en leidingen liggen, vroeg Waternet zich af of deze ruimte kan worden gebruikt voor waterberging.

Bergen regenwater onder trambaan

Het bergen van regenwater onder de trambaan is in de periode 2013-2014 op haalbaarheid onderzocht door Royal HaskoningDHV in opdracht van Waternet en in samenwerking met de GVB en de dienst Metro en Tram. De trambaan ligt doorgaans midden in de straat en iets hoger dan de naastgelegen wegverhardingen. Verschillende typen technische voorzieningen zijn voorgesteld en afgewogen. De voorkeursoplossingen gaan uit van waterberging onder de trambaan in een verbeterd grondpakket met een hoog poriegehalte (veel ruimte voor water). Het water wordt in de berging gebracht met een aantal drainages en op een ander deel met een rij kratjes langs de trambaan. Tijdens regenval wordt de bergingsvoorziening onder de trambaan gevuld en wordt het water al afgevoerd naar het grondwater. Indien de bergingsvoorziening gevuld is, stroomt het water via de nooduitlaat naar de bestaande hemelwaterriolering. De berging fungeert in zomerperiode tevens als infiltratiebed bij een te lage grondwaterstand. Mogelijk kan het ook een rol spelen voor het afvlakken van hogere grondwaterstanden in de winter (als gevolg van herstel van nu nog lekkende riolen in de buurt). Om in de winter overlast te voorkomen wordt er met de werkzaamheden al een drain in de parallelweg meegelegd.

Pilot

Na de haalbaarheidsstudie is door Waternet besloten om waterberging onder de trambaan als pilot voor twee straten in de Rivierenbuurt en de Willemsparkbuurt verder uit te werken. Het hydrologische onderzoek van Waternet gaf aan dat een positief effect op de grondwaterstand viel te verwachten, naast de waterbergingsfunctie tijdens hevige buien. Het ging om de Rooseveltlaan en de De Lairessestraat. Realisatie van de pilot in De Lairessestraat paste helaas niet meer in het project.

De hemelwaterbergingsvoorziening in de trambaan op de Rooseveltlaan heeft een inhoud van 523 m3. Op dit moment is de bergingsvoorziening onder de trambaan in de Rooseveltlaan aangelegd en deze gaat binnenkort in gebruik worden genomen. Eind 2021 gaat er een zuivering plaatsvinden om te voorkomen dat de bergingsvoorziening dichtslibt.

AquaBASE-buffer

Voor de waterberging is een samenwerking aangegaan met AquaBASE, partner in het netwerk van Amsterdam Rainproof. AquaBASE levert maatwerkproducten op het gebied van waterbergingsvoorzieningen. Daarbij wordt de waterberging zo ontworpen dat er niet wordt ingeleverd op de functie of kwaliteit van de openbare ruimte. Maatwerk was vereist bij deze berging onder de trambaan, ook gezien het de eerste in z’n soort is. Een grote uitdaging lag in het aanbrengen van de juiste betonverharding, om ervoor te zorgen dat het gewicht en de trillingen van de trams de constructie niet ondermijnen.

Locatie: Rooseveltlaan, Amsterdam