Dwarsdoorsnede van Westpoort klimaatstresstest Amsterdam Weerproof

Klimaatstresstest Waterbestendig Westpoort

Westpoort, in het Amsterdamse havenroot belang zijn voor Amsterdam en de regiogebied, bevat veel vitale functies, die van g. Denk hierbij aan onder andere de voorziening van elektriciteit, stadswarmte, telecommunicatie, op- en overslag van brandstoffen, en de zuivering van afvalwater. Verschillende dijken en de zeewering bij IJmuiden beschermen Westpoort tegen hoog water, maar een overstroming is nooit helemaal uit te sluiten. Als Westpoort overstroomt, zal de schade en ontwrichting, mede door keteneffecten, in Amsterdam en de gehele regio merkbaar zijn. Dit zijn de aaneenschakeling van effecten in de netwerken, zoals het (tijdelijk) uitvallen van elektriciteit, telecommunicatie, stadswarmte etc.

Om te onderzoeken of naast overstromingen ook overige klimaateffecten gevolgen hebben voor de vitale functies in Westpoort, is in 2016 een zogenaamde klimaatstresstest uitgevoerd. De klimaatstresstest onderzoekt de kwetsbaarheid evenals het adaptief vermogen van Westpoort voor regenwateroverlast, droogte en hitte. De gevolgen door droogte en hitte in Westpoort zijn minder relevant. Naast overstromingen is Westpoort vooral kwetsbaar voor regenwateroverlast.

In een aanzet tot de mogelijke adaptatiemaatregelen is een uitwerking gedaan naar de relatie tussen overstromingen en wateroverlast. Westpoort is “gestresstest” op de effecten bij verschillende extreme regenbuien. De “water-op-straat” situaties zijn getoetst aan de ervaringen in de praktijk. Ook in Westpoort is een toename in extreme neerslag merkbaar. Locaties zijn aangegeven waar wateroverlast in de praktijk is opgetreden. Op het terrein van het Havenbedrijf hebben onder andere tijdens de wolkbreuken op 28 juli 2014 en op 24 augustus 2015, verschillende bedrijven schade geleden door extreme regenbuien. De wateroverlast bij deze bedrijven had vooral betrekking op het verlies van opgeslagen goederen. De adaptatiemaatregelen hebben dan ook vooral betrekking op de inrichting van de terreinen (lage plekken) en de meest vitale functie: de voorziening van elektriciteit waar veel andere functies in Westpoort, Amsterdam en de regio van afhankelijk zijn.

Dit is een gezamenlijk onderzoek van Gemeente Amsterdam, Waternet en het Ministerie van I&M.