Herinrichting Rivierenbuurt

In de Rivierenbuurt ontstaat regelmatig wateroverlast na extreme regenbuien. Daarnaast is het riool in de loop der jaren verzakt. Sinds 2018 wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Rivierenbuurt waarbij de huidige riolering wordt vervangen. Omdat de straten tijdens de werkzaamheden toch al opengebroken zijn, worden er meteen maatregelen genomen om de buurt regenbestendig te maken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2022 afgerond. Waternet, gemeente Amsterdam en Sweco Nederland werken samen aan dit project.

Wateroverlast

De Rivierenbuurt is een van de buurten in Amsterdam waar na extreme hoosbuien wateroverlast ontstaat. De regenwaterknelpuntenkaart laat dit goed zien. Volgens deze kaart is de Rivierenbuurt een extreem urgent knelpunt. ‘In deze buurt ligt veel asfalt en tegels, daardoor kan het regenwater niet in de grond zakken. Zo raakt het riool overbelast en krijg je wateroverlast op straat’ verteld Frank Smits hydroloog bij Waternet. Daarnaast kan in droge perioden het grondwaterpeil in de Rivierenbuurt ook laag komen te staan. Daarom is er extra aandacht gegaan naar het klimaatbestendig herinrichten van de Rivierenbuurt.

Herinrichting

Bij het opnieuw bestraten wordt rekening gehouden met een goede waterafvoer naar locaties waar het water tijdelijk kan worden geborgen. Er komen meer groenvakken en waterdoorlatende bestrating. Asfalt wordt vervangen door klinkers en in de trottoirs komen nieuwe tegels. Hieronder worden een paar van de toegepaste rainproof maatregelen toegelicht.

Video van Rainproof Rivierenbuurt Amsterdam

Waterberging onder trambaan

Onder de trambaan in de Rooseveltlaan is een waterberging aangebracht. Tijdens een regenbui wordt het regenwater van de straat naar de waterberging geleid om het water tijdelijk te bufferen. De berging is nog niet in gebruik. Op het moment wordt onderzoek gedaan hoe er kan worden voorkomen dat de berging dichtslibt door bijvoorbeeld bladval. De berging onder de trambaan is een pilot waarbij ook de grondwaterstand wordt geprobeerd te reguleren.

Groenstroken

De groenstroken op de Rooseveltlaan worden hersteld en waar mogelijk vergroot. Zo wordt overbodig versteend oppervlakte omgevormd naar groen. Hierdoor kan het regenwater makkelijk de grond in zakken en wordt het riool ontlast. Er wordt rekening gehouden met de klimaatbestendigheid van de planten soorten. De huidige beplanting is echter doodgegaan door de droge zomers van de afgelopen jaren. Zo worden er verschillende planten soorten geplant die bestendig zijn tegen langere perioden van droogte en tegen hevige regenval kunnen.

In de Maasstraat tussen de Rooseveltlaan en de President Kennedylaan wordt de riolering en de leidingen vervangen. Bij het opnieuw inrichten van de straat komt er meer groen in plaats van tegels. Ter hoogte van de ventweg Rooseveltlaan komen extra groenvakken.

Wadi’s

Op het Merwedeplein komen vier wadi’s die worden aangelegd om het regenwater tijdelijk te kunnen bergen. Een wadi is een verlaagde groenstrook. Tijdens hevige regenval stroomt het regenwater over de straat naar de wadi. Hier wordt het tijdelijk opgevangen en kan het na de bui in de grond infiltreren. Met de wadi op de Harkstraat in Betondorp heeft Waternet al een aantal keer getest hoe snel het water in de grond zakt. Met deze kennis worden de nieuwe wadi’s in de Rivierenbuurt ontworpen zodat deze optimaal als regenwater buffer zullen functioneren.

Waterdoorlaatbare bestrating

Naast de trambaan worden ook andere innovatieve projecten onderzocht in de Rivierenbuurt. Zo wordt er in de Kromme Mijdrechtstraat waterdoorlaatbare bestrating toegepast. ZOAK is een infiltrerende straatteen en staat voor Zeer Open Afval Keramiek-klinker. De steen fungeert als spons die water opneemt, vasthoud en weer doorlaat. Zo worden niet alleen de kolken maar ook de hele weg gebruikt om het regenwater te infiltreren. Hiermee wordt her riool ontlast, de opvangcapaciteit vergroot en wordt het regenwater teruggegeven aan de bodem en het groen. Meer informatie over deze klinker en het onderzoek in deze video!

Bij de herinrichtig van de Rivierenbuurt is er naar de gehele buurt gekeken. Door de samenhang van de maatregelen wordt de buurt klimaatbestendig er klaar voor de toekomst. Meer over de nieuwe riolering, de planning en de regenbestendige maatregelen via Waternet.

Locatie: Rivierenbuurt, Amsterdam