Granudrain in de Argonautenstraat

Medio 2015 vindt in opdracht van stadsdeel Zuid een herprofilering van de Argonautenstraat plaats. Om de steeds intensievere regenbuien het hoofd te bieden is het Stadsdeel in samenwerking met Waternet een pilot gestart. Het straatprofiel wordt hol aangelegd met in het midden van de rijweg een strook waterdoorlatende verharding (Granudrain) welke rust op een infiltratieconstructie.

De Granudrain is zo doorlatend dat rioolkolken overbodig zijn. Al het regenwater wat op de straat valt, zal naar de infiltratiestrook afstromen.

Om het bestaande gescheiden rioolnetwerk in de rest van de wijk nog voldoende te laten functioneren, wordt het hemelwaterriool wel vervangen. De regenpijpen van het dakvlak blijven nog wel lozen op de hemelwaterriolering. Maar in theorie zou het regenwater van de daken via de regenpijp kunnen afvoeren richting de doorlatende verharding. De komende jaren zal de werking van de infiltratiestrook gemonitord gaan worden. Als de pilot een succes is, kan ervoor worden gekozen om de regenpijpen af te koppelen.

Locatie: Argonautenstraat, Amsterdam.