EWB

Ecologisch Water Beheer (EWB) staat voor het bergen en zuiveren van regenwater met natuurlijk, circulair en hernieuwbaar materiaal: schelpen en minerale. Wij ontwerpen, leveren en bouwen duurzame regenwatersystemen. Daarbij kiezen we voor een ecologische aanpak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat, zonder nieuwe problemen te creëren voor toekomstige generaties.

Samen met de Gemeente Amsterdam en het netwerk Weerproof maken we de stad klimaatbestendig en circulair door 100% van het regenwater op jouw projectlocatie te zuiveren, bergen, infiltreren en hergebruiken met meer dan 95% biobased en circulair materiaal. En voorkomen we dat afstromend regenwater bodem, grond- en oppervlaktewater verontreinigt.

Amsterdam biedt talloze uitdagingen die vragen om een ambitieuze aanpak. Elke vierkante meter telt.

De Rain Shell© is een flexibel en modulair systeem dat inspeelt op schaarse ruimte. Door de combinatie met Fast High Volume Infiltration voorkomen we wateroverlast zonder dat daar veel ruimte voor nodig is. Met als bijkomend voordeel dat diep grondwater wordt aangevuld en zoet hemelwater niet onnodig afgevoerd wordt naar zee.

Voor het opvangen en zuiveren van kleine hoeveelheden regenwater om mee te spelen op een (school)plein tot het afkoppelen van hele wijken.

Animatie Rain Shell

Project