Auto's staan en rijden in het water door extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Alles over overstromingsrisico

Gevaar van overstromingen

Nederland heeft veel rivieren en grote delen, waaronder bijna de helft van Amsterdam, liggen onder de zeespiegel. Het risico op een overstroming is hierdoor aanwezig. Denk aan de actuele voorbeelden van Limburg in 2021 en de overstroomde oevers in Volendam, Marken en Monnickendam. We zijn in Nederland van oudsher gelukkig goed beschermd door dijken, duinen, sluizen en dammen. Maar de druk op dijken en waterkeringen neemt door klimaatverandering toe, en daarmee de kans op overstromingen.

De zeespiegel stijgt

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Daarnaast krijgen we vaker te maken met extreme neerslag. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Vanuit zee, maar vaker ook door hoogwater in de rivieren. Door droogte kunnen dijken bovendien kwetsbaar worden. Doordat de zeespiegel stijgt, kan overtollig water uit de rivieren ook niet altijd zonder problemen worden afgevoerd naar zee.

De gevaren van overstroming

Amsterdam ligt voor bijna de helft onder NAP en heeft het meeste kans op overstroming vanuit de Noordzee, rivier de Lek, het Markermeer en de regionale watersystemen. Hoe klein de kans ook is, de gevolgen van een overstroming zijn zeer groot. Denk aan enorme schade aan de stad, onbereikbaarheid van (delen van) de stad, ook voor nood- en hulpdiensten, uitval van vitale functies zoals elektriciteit en telecommunicatie.

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Er gebeurt al veel om overstromingen te voorkomen. Maar wanneer hoogwater ons tóch een keer verrast, is het belangrijk dat je voorbereid bent en dat je weet hoe je droge voeten houdt. Plaats stopcontacten bij voorkeur hoog. Zorg voor een noodpakket in huis. En check in ieder geval via overstroomik.nl hoe hoog het water bij jou kan komen, en waar in nood hoge plekken in jouw huis, gebouw of omgeving zijn.

Ook bedrijven kunnen zich voorbereiden om de schade door een overstroming te beperken, voor je eigen bedrijf of gezamenlijk met andere ondernemers. Denk aan het ophogen van je terrein, een noodaggregaat en kostbare apparatuur op een hoge verdieping of het opstellen van een evacuatieplan. Er zijn veel mogelijkheden om de schade te beperken mócht het een keer mis gaan.

Weerproof helpt jou hierbij

Mocht er een overstroming plaatsvinden, dan moeten we zorgen dat de gevolgen zo klein mogelijk zijn. Dit gebeurt door dijken en door de stad slim in te richten en crisisplannen te maken. Weerproof helpt daarbij en biedt jou als bewoner tips en kennis om je voor te bereiden op een eventuele overstroming. Ook heeft Weerproof tips voor professionals en bedrijven. We nodigen je uit om je aan te sluiten bij ons netwerk van organisaties, ondernemers, ambtenaren en bewoners die ook bezig zijn met klimaatadaptatie. Samen leren we van gezamenlijke uitdagingen en oplossingen.

Thematische studie waterveiligheid Amsterdam (incl. concrete toolbox):

Er is onderzoek gedaan dat inzicht geeft in welke mate Amsterdam kwetsbaar is voor overstromingen door een dijkdoorbraak én wat we praktisch kunnen doen om onze stad minder kwetsbaar te laten zijn bij hoog water. Het onderzoek is gedaan onder de noemer ‘thematische studie waterveiligheid’ en geeft letterlijk inzicht in de waterveiligheid van Amsterdam. In de studie vind je veel kaarten hierover. Daarnaast wordt ingegaan op maatregelen die de gevolgen van hoog water kunnen beperken in termen van schade en slachtoffers. Ook het verkorten van de hersteltijd na een overstroming is een belangrijk doel. De thematische studie waterveiligheid bestaat uit twee delen. Deel 1 is gericht op gevolgbeperking in de ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling en deel 2 betreft de bestaande stad. De informatie is sinds 2022 beschikbaar.

Basisveiligheidniveau Klimaatbestendige nieuwbouw

In de Metropoolregio Amsterdam is een grote productie van nieuwbouwwoningen voorzien: in 325.000 tot 2050 waarvan de eerstkomende jaren al zo’n 175.000. De opgave is deze nieuwbouwlocaties zo te realiseren dat zij voorbereid zijn op de steeds extremere weersomstandigheden -het risico op hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen- ten gevolge van klimaatverandering. Om richting te geven aan deze opgave is een Basisveiligheidsniveau voor klimaatbestendige nieuwbouw opgesteld voor de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.