Kaart van Amsterdam met regenwaterklenpunten Amsterdam Weerproof

Regenwaterknel­puntenkaart

We krijgen steeds vaker te maken met hoosbuien. Om inzicht te krijgen in hoeverre Amsterdam kwetsbaar is voor zo’n hoosbui is een stresstest uitgevoerd. Zo zien we beter waar het mis gaat, welke aanpassingen er nodig zijn en hoe we gezamenlijk ons daarop kunnen voorbereiden.

Waar gaat het mis bij een hoosbui?

In een computermodel hebben we nagebootst wat er gebeurt als een hoosbui over Amsterdam gaat. In dit model zit zowel het ondergrondse rioolstelsel als de bovengrond (straten, pleinen, gebouwen, tuinen). De resultaten van de berekeningen laten zien waar bij een bui van 120 mm in 2 uur het overtollig regenwater zich verzamelt, op zowel publiek als privaat terrein.

Op basis van deze uitkomsten en gebiedskennis hebben gebiedsexperts een regenwaterknelpuntenanalyse gemaakt. Een knelpunt is een (deel van een) straat of buurt met een (sterk) verhoogde kans op overlast en schade bij extreme regen. De knelpunten zijn als volgt geprioriteerd:

  • Rood (extreem urgent): Kans op ernstige schade aan vastgoed (veel water), vitale infrastructuur, ziekenhuizen en musea en ontwrichting bereikbaarheid;
  • Oranje (zeer urgent): Kans op schade aan vastgoed en verkeershinder;
  • Geel (urgent): Kans op schade aan vastgoed.

Ook gebieden buiten de regenwaterknelpunten hebben een kans op overlast en schade. Daarom houden we bij de planning van werkzaamheden in de hele stad rekening met hoosbuien.

Interactieve regenwaterknelpuntenkaart

De interactieve regenwaterknelpuntenkaart is te vinden op de gemeentelijke website Maps Amsterdam: Regenwaterknelpuntenkaart Amsterdam*. Naast het bekijken van de knelpunten kun je hier ook informatie vinden over welke maatregelen te nemen zijn in welke gebieden en waar je rekening mee moet houden bij het bedenken van oplossingen. Zo heeft grondwater invloed op de mogelijkheid tot infiltratie van regenwater. Je vindt hier ook hoe hoog het water komt te staan volgens het model bij een bui van 120 mm in 2 uur.

Samen aan de slag voor een regenbestendige stad

De stad heeft de ambitie om een bui van 60 millimeter in een uur te kunnen verwerken zonder dat er schade optreedt (Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2020). Om schade te voorkomen is elke Amsterdammer nodig. Iedereen is namelijk verantwoordelijk voor het regenwater dat op zijn/haar perceel valt.

De gemeente en Waternet zetten zich daarom samen in voor een regenbestendige openbare ruimte, door bij alle geplande werkzaamheden direct weerproof maatregelen mee te nemen; in vaktermen ook wel ‘werk met werk’ maken. Het doel naast de werkzaamheden in de hele stad, is om rode regenwaterknelpunten binnen 5 jaar op te lossen, oranje binnen 10 jaar en gele knelpunten binnen 15 jaar. In knelpunten waar geen werk gepland staat binnen de gestelde termijn doen we een voorstel om dit knelpunt apart op te lossen. De regenwaterknelpunten zijn inmiddels één van de afwegingscriteria voor prioritering van werkzaamheden in de stad (Stedelijke Programmering).

Door samen te werken met vastgoedeigenaren, bedrijven en bewoners creëren we daarmee een regenbestendig Amsterdam. Zo heeft het AMC al maatregelen genomen en is deze locatie inmiddels geen knelpunt meer. Ook in de Rivierenbuurt en de Bellamybuurt wordt hard gewerkt aan de regenbestendigheid.

AGV Klimaatatlas

De uitkomsten van de stresstest staan ook op de interactieve klimaatatlas van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hier vind je ook meer informatie over hittestress. Op de kaart kun je inzoomen naar jouw buurt of jouw woning en kijken hoe hoog het water komt te staan of hoe heet het lokaal wordt bij zomerse temperaturen. De Klimaatatlas is beschikbaar via agv.klimaatatlas.net.

* De gepresenteerde resultaten op de regenwaterknelpuntenkaart geven een indicatie van de te verwachten overlastlocaties bij een hoosbui. De uitkomsten zijn op basis van een model. Het kan zijn dat de gepresenteerde wateroverlast in de praktijk niet altijd (in die mate) wordt herkend.