Droge voeten op de Kop Weespertrekvaart

De Kop Weespertrekvaart wordt heringericht tot een klimaatbestendige stadsbuitenplaats. Inspiratiebron voor deze herinrichting zijn de twee buitenplaatsen die hier in de 18e eeuw werden gebouwd. Dit waren grote (zomer)huizen in het bezit van welgestelde stedelingen. Het gebied ten zuiden van het Amstelstation aan de Weespertrekvaart is opgehoogd en bouwrijp gemaakt. Er komen 23 vrijstaande zelfbouwwoningen rond een jachthaven en aan de spoorzijde start binnenkort de bouw van een Stadsblok met ca. 350 woningen.

Rainproof als integraal onderdeel van het ontwerp
Om wateroverlast door extreme regenbuien – nu en in de toekomst – te voorkomen besteedt de gemeente veel aandacht aan een doordachte opvang en afvoer van hemelwater in deze nieuwe woonbuurt. Al vroeg in de planfase is Rainproof integraal meegenomen, waardoor klimaatbestendige maatregelen op natuurlijke wijze in het ontwerp zijn ingepast zonder noemenswaardige meerkosten.

Spelen met hoogteverschillen
De openbare ruimte wordt naar de Amsterdamse standaard ‘Puccini’ ingericht en gematerialiseerd. Volgens Ingenieursbureau biedt ‘Puccini’ nog voldoende ontwerpvrijheden om rainproof te ontwerpen. Een rainproof inrichting is bereikt door het gebied als één systeem te benaderen en slim te spelen met hoogteverschillen. Zo is voor de Kop Weespertrekvaart bepaald dat de dorpelhoogtes van de woningen altijd het hoogste punt in het gebied zijn waardoor geen waterschade aan woningen optreedt. De straatprofielen zijn daarnaast dusdanig ontworpen dat bij extreme regenval het hemelwater altijd van de woningen af stroomt naar het oppervlaktewater.

Open grond in de vorm de groen ingerichte bermen geven de nieuwe woonbuurt een natuurlijke uitstraling. En het hemelwater kan in de bermen infiltreren in de bodem, waardoor er minder water de riolering instroomt.

Privaat terrein
De gemeente gaat ontwikkelaars en toekomstige bewoners adviseren over het rainproof inrichten van privaat terrein. Zo dient de binnentuin van het nog te ontwikkelen Stadsblok bij voorkeur zoveel mogelijk onverhard te blijven zodat hemelwater gemakkelijk kan infiltreren. Ook dient dit terrein lager te liggen dan de woningen, zodat het hemelwater bij extreme regen tijdelijk blijft staan en niet de huizen in kan stromen. Ander advies is om het hemelwater tijdelijk op te vangen op groene daken en in watervriendelijke tuinen.

In ontwikkeling
De Kop Weespertrekvaart is bijna klaar. Het laatste stadsbouwblok is in aanbouw. Naar verwachting zijn alle bouwwerkzaamheden op de Kop Weesperterkvaart in 2021 gereed. Daarna volgt de inrichting van de openbare ruimte. In mei 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het natuurpark gestart, wat medio 2021 zal worden aangelegd. De inrichting van het natuurpark, vernieuwing van de fietstunnel bij de Sparklerweg en de aansluiting met het gebied Weespertrekvaart-Midden vormen het sluitstuk van de ontwikkeling van de Kop Weespertrekvaart.

Locatie: H.J.E. Wenckebachweg, Amsterdam