Bibliotheek

In deze bibliotheek vind je allerlei interessante publicaties gerelateerd aan Rainproof. Van beleid tot visies, van maatregelen tot tools en van wetenschappelijke artikelen tot publicaties in vakbladen. Onderaan deze pagina wordt ook verwezen naar externe bibliotheken die informatie over klimaat en water bevatten.

Klimaatverandering & stedelijke adaptatie

Kostenindicaties van klimaatregelen in de stad
Veelal wordt gedacht dat adaptatie maatregelen in de stad duur zijn. Dit blijkt echter niet waar te zijn. Twee cases zijn uitgewerkt om een goed beeld te geven van de aanpak en een indicatie te geven van de bedragen. Beide voorbeelden laten duidelijk zien dat het combineren van klimaatmaatregelen financieel voordelig is en leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit.

KNMI’ 14 klimaatscenario’s voor Nederland
Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. De klimaatscenario’s van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland. Op de website vindt je uitleg over de KNMI’14-klimaatscenario’s en kan je de cijfers, grafieken en kaarten van de nieuwe scenario’s bekijken.

Klimaatwijzer: GPS voor een klimaatwijze inrichting van Nederland
De klimaatwijzer is een handreiking voor het tijdig omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in ruimtelijke planprocessen en biedt ondersteuning bij het maken van klimaatbewuste keuzes in ruimtelijke plannen. De bundel bevat 10 factsheets:
1 Visie; 2 Stappenplan voor ruimtelijke inrichting; 3 Weer of geen weer?; 4 Beleidmakers aan zet; 5 Werken met de lagenbenadering; 6 Instrumenten; 7 Klimaatrobuustheid; 8 Relatie tussen adaptatie en mitigatie; 9 Praktijklessen Klimaatadaptatie; 10 Samen ontwerpen aan klimaat in de stad.

Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012
Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich kunnen aanpassen. Bovendien is er inmiddels veel aandacht in het beleid voor de effecten van klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar.

Urban adaptation to climate change in Europe
Dit rapport informeert over de belangrijkste uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt voor steden die aanpassingen behoeven. Het positioneert de stedelijke uitdagingen binnen bredere kaders opgesteld door regionale, nationale en Europese instellingen en het geeft een samenvattend overzicht van de diverse mogelijkheden voor oplossingen.

Extreme neerslag: anticiperen op extreme neerslag in de stad
Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. Ze vragen zich met recht af of de extreme buien van de laatste jaren een voorbode zijn voor de toekomst. En of de toegenomen kans op wateroverlast gevolgen zou moeten hebben voor de manier waarop gemeen- ten de openbare ruimte inrichten en rioolstelsels ontwerpen en bouwen.

Externe bibliotheken

Kennis voor klimaat
Diverse publicaties, documenten en rapporten op het gebied van klimaatbestendige planning in Nederland.

STOWA Hydrotheek
Diverse publicaties en rapporten over water in Nederland.

Kennisportaal Klimaatadaptatie
Diverse publicaties, documenten en rapporten op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Daarnaast vind je hier vele geplande of afgeronde voorbeeldprojecten.

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering
Alle publicaties, documenten en rapporten uit het synthese rapport van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

Kennisbank stedelijk water Stichting RIONED
Overicht van informatie over riolering voor professionals.

Riool en raad Srichting RIONED
Overzicht van informatie over riolering voor bestuurders.