Droog gras met groene bomen bij de Sloterplas Amsterdam Weerproof

Alles over droogte

Extreme droogte steeds normaler

Door het veranderende weer wordt extreme droogte steeds normaler. Zo was het jaar 2022 het meest zonnige én droge jaar sinds vele decennia. Vooral het voorjaar en de zomers worden droger, verwacht het KNMI. Door hogere zomerse temperaturen vindt er meer verdamping plaats en droogt de bodem uit. En de verschuiving van lichte zomerbuien naar meer frequente extreme neerslag draagt bij aan droogte en het neerslagtekort. Duren droge perioden te lang, vindt verdroging plaats. Dat heeft schadelijke gevolgen voor onder andere onze drinkwatervoorziening, grondwaterstanden, funderingen, waterkwaliteit, natuur en groen.

De risico’s van langdurige droogte

Langdurige droogte kent diverse risico’s. Zo is Amsterdam gebouwd op houten palen. Door een langdurig lage grondwaterstand kunnen houten funderingen verrotten en verzakken. Ook hangt droogte in de stad samen met de aanvoer van zoetwater via grote rivieren. Een tekort hieraan kan leiden tot zouter water in de grachten, het sluiten van sluizen en droogvallen van lokale sloten. Bovendien kan de drinkwaterproductie onder druk komen te staan door lage rivierstanden en dalende grondwaterspiegel. Droogte kan ook schade veroorzaken aan bomen en ander groen, gebouwen, infrastructuur en veendijken. Voor een prettig leefbaar Amsterdam, is water nodig.

Wees wijs met water!

Amsterdam wil voorbereid zijn op langdurige perioden van droogte. Alleen zo kunnen we schade aan gebouwen, groen, infrastructuur en dijken zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Een systeem met voldoende bodemwater is daarvoor de basis. Daar werken wij aan. Maar ook jij kunt helpen om Amsterdam te beschermen. Bijvoorbeeld door je tuin weerproof te maken, een boom te planten of droogtebestendige planten, een groen dak aan te leggen, een douchetimer te gebruiken én uiteraard zuinig om te gaan met (drink)water. Regenwater kun je opvangen in een regenton om later te gebruiken voor de planten óf dorstige dieren. En in droge natuurgebieden gebruik je uiteraard geen vuur, want voorkomen is beter dan blussen!

De juiste balans

Om voorbereid te zijn op langdurige perioden van droogte is een systeem met voldoende bodemwater de basis. We kijken daarbij naar de afstemming tussen de verschillende aspecten, zoals de juiste balans tussen ontwatering en bewatering van groen, schommelingen van het grondwater (en de pompen die dit kunnen bijsturen), de opvang van regenwater op de grond en op daken én de aan- en afvoer van water via het watersysteem. Samen zetten Amsterdam en Waternet in op monitoring van bodemdaling, toekomstbestendige funderingen samen met gebouweigenaren, het actief aanvullen van grondwater vanuit oppervlaktewater en waterbuffering in ondiep grondwater, het lokaal hergebruiken van regenwater en onderzoek naar het effect van bodemdaling op bodemleven.

Waar werken wij aan?

Met actief grondwaterbeheer voorkomen we structurele grondwaterproblemen. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht controleert in droge periodes extra goed de dijken, zodat we snel kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Verder stimuleert de gemeente Amsterdam de aanleg van groen/blauwe daken en gevels door bewoners en bedrijven, is er een hitte- en droogteprotocol opgesteld voor verhardingen en civiele constructies om belangrijke infrastructuur bereikbaar te houden en meten we op verschillende plekken in de stad de verzakking van huizen. Gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de fundering. Over de staat hiervan is informatie te vragen bij het funderingsloket van Directie Wonen.