Margriet Klippel

Beleid gemeente Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam (GRP) 2016 – 2021

In het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam (GRP) 2016 – 2021 staat hoe de gemeente Amsterdam haar gemeentelijke watertaken uitvoert en hoe zij dit in de toekomst wil blijven doen. De algemene uitgangspunten voor regenwater zijn:

  • De gemeente houdt bij de inrichting van  de openbare ruimte rekening met het tijdelijk opvangen van extreme buien. De ambitie van de gemeente is om 60 mm per uur te kunnen verwerken zonder dat er schade ontstaat aan huizen en vitale infrastructuur.
  • De perceeleigenaar is in principe verantwoordelijk voor de verwerking van het regenwater op eigen terrein.
  • (Her)gebruik van regenwater heeft de voorkeur boven direct lozen in het riool.

Strategie Klimaatadaptatie

Gemeente en waterschappen zetten zich in om Amsterdam zo goed mogelijk voor te bereiden op het veranderende klimaat. Om die reden is er in mei 2021 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie voor Amsterdam gelanceerd. Het doel is te agenderen, inspireren en handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan.

De agenda is gevuld met concrete actie, inspiratie en tal van goede voorbeelden uit de stad. Zo is het eigenlijk een actie én inspiratie agenda van de stad geworden. Dat is mooi en ook nodig, want Amsterdam klimaatbestendig maken moeten we samen doen. Samen met bewoners, ondernemers, woningeigenaren en kennisinstellingen, kortom iedereen die kan bijdragen.

Hemelwaterverordening Amsterdam

Op 26 april 2021 is de Hemelwaterverordening Amsterdam vastgesteld. Deze verordening regelt een verplichting voor nieuwe gebouwen en voor bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, waaraan één of meer bouwlagen worden toegevoegd, of waarvan het bebouwde oppervlak wordt uitgebreid, om per m² minimaal 60 liter hemelwater te bergen en dit hemelwater over de opvolgende 60 uur af te voeren. Doel van deze verordening is om bij grote regenbuien, die steeds vaker voorkomen, waterschade in de stad zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige stad.

Structuurvisie Amsterdam 2040 – Economisch sterk en duurzaam

De Structuurvisie Amsterdam (2011) schetst de lange termijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam tot 2040. De centrale ambitie van de visie is: Amsterdam ontwikkelt zich verder als internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool. In de Structuurvisie staat beschreven hoe we met extreem weer om moeten gaan.

  • De stad robuust maken tegen extremer weer, bijvoorbeeld het stimuleren van groene daken voor de opvang van regenwater.
  • Klimaatbestendig bouwen, bijvoorbeeld in de nieuwe wijken aan de IJ-oevers.
  • Het streven is de stad voor te bereiden op een zeer intensieve regenbui. Tijdens en na zo’n bui moeten een slimme inrichting van verharde oppervlakken en een ruim genoeg watersysteem of alternatieve waterbergingsvoorzieningen ervoor zorgen dat wateroverlast in huizen en op wegen wordt voorkomen.
  • Er wordt gewerkt aan de bewustwording van Amsterdammers om tijdelijke hinder na een extreme bui, zoals ondergelopen straten, te accepteren.

Agenda Duurzaamheid

Verduurzaming van onze hoofdstad moet in de versnelling vindt het Amsterdamse college. In de Agenda Duurzaamheid staan de ambities, doelen en richtingen voor een klimaatbestendige stad.
Het stedelijke gebied moet zich op klimaatveranderingen aanpassen en meer als een ‘spons’ moeten gaan werken. De aanpak van Amsterdam Rainproof is opgenomen in de ‘Agenda Groen’ om de stad Amsterdam in de toekomst beter bestand te maken tegen extreme neerslag.

Agenda Groen

In het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ is afgesproken dat de gemeente Amsterdam door het sterk vergroenen van de openbare ruimte de stad aantrekkelijker maakt om in te wonen, werken en verblijven.

De groene ruimte speelt een belangrijke rol bij het klimaatbestendig maken van de stad. Buien worden steeds extremer en temperaturen hoger. Een effectieve manier om regenwater op te vangen en de temperatuur te beperken, is door het oppervlakte aan groen te vergroten. Daarnaast kan groen bijdragen aan meer biodiversiteit in de stad.

In Plan Amsterdam (3-2017) ‘Bouwen aan een groene stad’ wordt de stand van zaken gegeven over de Agenda Groen.